January
Feature News

ጂንካ ዩኒቨርሲቲ ምር/ማህ/አገ/ም/ፕ/ጽ/ቤት- ለአረጋዊያን እና ድጋፍ ለሚሹ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሰሩ ቤቶች

ጂንካ ዩኒቨርሲቲ ምር/ማህ/አገ/ም/ፕ/ጽ/ቤት– ለአረጋዊያን እና ድጋፍ ለሚሹ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሰሩ ቤቶች ጥር 2014 ዓ.ም በጂንካ ዩኒቨርሲቲ ማሕበረሰብ አገልግሎት  የተሰራ ቤት (ሰላሳ ሜትር ሰፈር) በጂንካ ዩኒቨርሲቲ ማሕበረሰብ አገልግሎት  የተሰራ ቤት (አርክሻ) በጂንካ ዩኒቨርሲቲ ማሕበረሰብ አገልግሎት  የተሰራ […]