Magazines
Feature News

If we can bring AI (Artificial Intelligence) to our university, it will be the biggest revolution

“አርቴፊሺያል ኢንተለጀንስን በዩኒቨርሲቲያችን ማስገባት ከቻልን ትልቁ አብዮት ይሆናል” ፕሮፌሰር ገብሬ ይንቲሶ፣ የጂንካ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት https://www.ethiopianreporter.com/article/19680 ፕሮፌሰር ገብሬ ይንቲሶ የጂንካ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ናቸው። ተወልደው ያደጉት ደቡብ ኦሞ ዞን በደቡብ አሪ ወረዳ ሜፀር በምትባል አነስተኛ ቀበሌ ነው። […]

Feature News

የጂንካ ዩኒቨርሲቲ በአርንጓዴ አሻራ መርሃ-ግብር ከችግኝ ተከላ ጎን ለጎን በተለያዩ ጊዜያት የተተከሉትን የመንከባከብ ስራ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገለፀ

ሀገራችን የተያያዘችዉን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ–ግብር መነሻ በማድረግ የጂንካ ዩኒቨርሲቲም በ21/11/2012 ዓ/ም በአንድ ጀምበር የ1 ሺህ ስድስት መቶ ሀገር በቀል የዛፍ ችግኞችን በግቢው ዉስጥ ተክሏል፡፡ ቀደም ብሎ በዩኒቨርሲቲው ግቢ በተዘጋጁ ጉድጓዶች የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ከዞን ማዕከልና ከጂንካ […]